,
มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการชลประทานทั้งในพื้นที่ชลประทานและนอกพื้นที่กว่า 1,300 โครงการ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำฟาร์มในพื้นที่กว่า 10,000 ล้านบาท เป็นต้น เน้นสร้างจิตสำนึกสาธารณะเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของพลเมืองในการพัฒนาประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ตามกรอบ 10 ประการ ประกอบด้วย การสร้างความปรองดองผ่านสัญญาประชาคม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ชุมชนมีความสุข การพึ่งตนเอง การเคารพในสิทธิ ความรับผิดชอบ และกฎหมาย เข้าใจกลไกการบริหาร เข้าใจประชาธิปไตยไทยนิยม เทคโนโลยี และการต่อต้านยาเสพติด และที่สำคัญที่สุดคือการระดมพลังระดับรากหญ้า จิตตะโกนเห็นด้วยว่า “ปัจจุบันค่าครองชีพในลาวสูงมากเพราะเงินเฟ้อ แม้ว่าธนาคารโลกและ Asian Development Bank จะให้เงินกู้บางส่วนผ่านรัฐบาลของเรา แต่ก็มีคนไม่มากที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินกู้ดังนั้นฉันจึงพยายามทำให้ ศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ให้กับครูและนักเรียนในระยะยาว”

แผนที่สองคือการปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรโดยหวังว่าจะพัฒนาทักษะของเกษตรกรและเสนอทางเลือกให้กับผู้ผลิตตามความต้องการของพวกเขา โครงการริเริ่มนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งหมด 4.3 ล้านคน ทีมงานเหล่านี้ได้ลงพื้นที่แล้ว 4 ครั้ง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร หรือ 82,000 หมู่บ้านและชุมชน มีผู้คนมากถึง 8.7 ล้านคนเข้าร่วมในฟอรัมสาธารณะระหว่างการเยี่ยมชมเหล่านี้ เมื่อประชาชนเข้าใจข้อจำกัดของตนเองแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมีเหตุมีผล ความรอบคอบ และสติปัญญา หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ ความโลภและความอยากอาจนำไปสู่ความผิดพลาดและความล้มเหลวได้ ภูมิคุ้มกันตนเองเกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ “หากเรากระทำการเกินกำลังหรือเกินความสามารถของเรา ความไม่สมดุลก็จะเกิดขึ้น หลักการเดียวกันนี้จะถูกนำไปใช้ในระดับชาติ” ดร.สุเมธ กล่าว

2540 เมื่อประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ก่อนเกิดวิกฤติ ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามการพัฒนากระแสหลักซึ่งมุ่งเป้าไปที่อัตรา GDP สูง เงินเป็นตัวแทนของความสำเร็จ รัฐบาลพยายามที่จะกลายเป็น ‘อุตสาหกรรม’ และ ‘สากล’ ในฐานะเสือตัวที่ห้าของเอเชีย ไม่ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าเศรษฐกิจไทยจะอยู่บนพื้นฐานของการเกษตรก็ตาม วิถีชีวิตของคนไทยก็มีความทันสมัยและเป็นสากลด้วยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและความกระตือรือร้นในการทำงานในสำนักงานซึ่งให้เงินเดือนสูง ในขณะเดียวกันก็แยกตัวออกจากอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ครอบครัวที่แตกแยกและชุมชนที่อ่อนแอ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 เรียกร้องให้มีรูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ ที่สามารถค้นหาสมดุลระหว่างผู้คน โลก และความเจริญรุ่งเรืองอย่างเร่งด่วน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยซึ่งเน้นการกลั่นกรองและการพัฒนาจากภายในสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นแบบดังกล่าว การนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชนบท โดยมุ่งเน้นไปที่การเกษตรขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในชนบทที่มีทรัพยากรจำกัดในการค้นหาแหล่งรายได้เชิงนวัตกรรม และมีส่วนอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เป้าหมายในเอเชีย แต่การใช้งานของมันนอกเหนือไปจากการเกษตรกรรม รวมถึงในด้านการเงินและการค้าด้วย วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 เรียกร้องให้มีรูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ ที่สามารถค้นหาสมดุลระหว่างผู้คน โลก และความเจริญรุ่งเรืองอย่างเร่งด่วน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยซึ่งเน้นการกลั่นกรองและการพัฒนาจากภายในสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นแบบดังกล่าว การนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชนบท โดยมุ่งเน้นไปที่การเกษตรขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในชนบทที่มีทรัพยากรจำกัดในการค้นหาแหล่งรายได้เชิงนวัตกรรม และมีส่วนอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) เป้าหมายในเอเชีย แต่การใช้งานของมันนอกเหนือไปจากการเกษตรกรรม รวมถึงในด้านการเงินและการค้าด้วย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 งานของมหาวิทยาลัย เรื่องการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงได้พิสูจน์แล้วว่า SEP เป็นกลไกหลักที่ช่วยให้ชุมชนอยู่รอดผ่านวิกฤติอย่างแท้จริง แม้ว่ากระท่อมแห่งนี้จะกลายเป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารให้กับสาธารณะ และชุมชนก็ได้รับความสนใจอย่างมาก พวกเขาจึงตัดสินใจส่งเสริมให้ที่นี่เป็นจุดเรียนรู้สำหรับ SEP ผ่านแนวทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเกษตรผสมผสานตามหลัก SEP พักโฮมสเตย์ และเที่ยวตลาด ซึ่งคนในชุมชนทุกคนจะได้รับรายได้ ด้วยเหตุนี้ “กระท่อมเพลงมณี” จึงกลายเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เป็นแนวคิดที่มีวิสัยทัศน์และได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โมเดลทางเศรษฐกิจและสังคมที่ปะติดปะต่อกันหลังจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติและการทำสมาธิส่วนตัวมานานหลายทศวรรษ แนวคิดนี้ตกผลึกหลังจากเกิดวิกฤตการเงินในเอเชียในปี 2540 และปัจจุบันถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศของสหประชาชาติ หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือการวางความยั่งยืนไว้ที่ศูนย์กลางของทุกสิ่ง ไม่ใช่เป้าหมายระยะสั้น นี่คือกุญแจสู่อนาคตที่ทำกำไรและเจริญรุ่งเรือง พี่น้องประชาชน รากฐานของการพัฒนาประเทศคือ “ชุมชน” ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือ และการบูรณาการในทุกระดับของการจัดการ นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนข้างต้นเป็นเพียงสูตรหรือหลักการคร่าว ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ปริมาณฝน และสภาพแวดล้อม เช่น ภาคใต้ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องหรือในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสามารถเติมบ่อได้ ขนาดของบ่อสามารถลดขนาดลงเพื่อให้มีที่ว่างเพื่อการใช้ประโยชน์อื่นๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นย้ำว่าผู้ผลิตหรือผู้บริโภคพยายามผลิตหรือบริโภคให้อยู่ในขอบเขตหรือจำกัดของรายได้หรือทรัพยากรที่มีอยู่ก่อน ซึ่งเป็นหลักการลดการพึ่งพาและเพิ่มความสามารถในการควบคุมการผลิตได้เอง จึงลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับบุคคล ทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติได้โดยการยึดถือทางสายกลาง การตระหนักรู้ถึงคุณธรรมและความซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ในทางกลับกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและลัทธิบริโภคนิยมที่เพิ่มขึ้นได้นำไปสู่ภาวะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการล่มสลายของเครือญาติและกลุ่มดั้งเดิมที่มีอยู่เพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ใช้แก้ปัญหาและสั่งสมมาในอดีตนั้นถูกลืมและเริ่มหายไป ผู้สัญจรผ่านพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ฉันขอขอบคุณคนเหล่านี้ที่เสียสละความพยายามและเวลาของครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสาธารณะ ผมขอขอบคุณคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ พลเรือน ทหาร หรืออาสาสมัคร สินค้า OTOP ที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง สินค้าเข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนและไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นสินค้าที่ร่วมรายการจึงไม่จำกัดเฉพาะสินค้าที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น แต่รวมถึงร้านค้าเล็กๆ ในชุมชนด้วย

เศรษฐศาสตร์แบบพอเพียงส่งเสริมแนวคิดเรื่องการผลิตอย่างจำกัดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรที่ขาดแคลน การผลิตควรมุ่งเป้าไปที่การบริโภคส่วนบุคคล ผลผลิตเกินปริมาณการบริโภคก็ขายได้ ปรัชญานี้ถือว่าคนรวยสามารถใช้ทรัพยากรได้มากเท่าที่ต้องการ ตราบใดที่การบริโภคของพวกเขาไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน และคนจนควรใช้ทรัพยากรโดยไม่ต้องกู้ยืม 30% แรกใช้ขุดบ่อ (สามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุ้งได้) เหนือสระสามารถสร้างเล้าไก่ได้ และตามแนวริมสระน้ำก็สามารถปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ไม่ต้องใช้น้ำมากได้ เหตุผลในการทำบ่อน้ำคือเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกสิ่งนี้ว่า ‘ผู้ควบคุม’ หมายถึงการควบคุมที่ดีโดยมีระบบหมุนเวียนน้ำในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง) โดยเฉพาะในฤดูแล้ง และในช่วงฤดูแล้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรังได้ เพราะหากปริมาณน้ำในบ่อไม่เพียงพอก็ต้องลำเลียงน้ำจากเขื่อนใกล้เคียง ถ้ามี ซึ่งอาจทำให้น้ำในเขื่อนเกิดได้ ที่จะหมดลง ชาวนาควรปลูกข้าวในฤดูฝน ในฤดูแล้งหรือช่วงฤดูแล้งควรใช้น้ำที่กักเก็บไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการเกษตร โดยการปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อให้มีผลผลิตอื่นไว้บริโภคและจำหน่ายตลอดทั้งปี ในความหมายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น พระองค์ได้ทรงพัฒนาทฤษฎีใหม่เป็นระบบเกษตรกรรมผสมผสานและยั่งยืน โดยน้อมรับพระราชดำริและความพยายามในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน เกษตรกรรมยั่งยืน และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง จุดมุ่งหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การเกษตร การพัฒนาสมัยใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคมไทย ผลกระทบเชิงบวกของการพัฒนา ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าด้านวัสดุและสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ​​และการปรับปรุงและการขยายการศึกษา อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์เหล่านี้บางส่วนไปถึงพื้นที่ชนบทหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หากใครกำลังมองหาของขวัญปีใหม่ เชิญพิจารณาของขวัญ เช่น หนังสือที่มีประโยชน์ หรือผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ช่วยสนับสนุนชุมชนของประเทศ

อีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทุกภาคส่วนให้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเป็นศูนย์ ผมได้ไปร่วมงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยหวังว่าการรณรงค์ครั้งนี้จะเป็นการสร้างพลังและกระตุ้นให้คนไทยต่อต้านการทุจริต ฉันได้รับรายงานว่าโครงการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมชุมชนไปแล้วกว่า 1 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 900 ล้านบาท เมื่อคุ้นเคยเจ้าหนี้จะสามารถวัดความสามารถในการชำระคืนของผู้กู้ยืมได้ เนื่องจากถูกกฎหมาย เจ้าหนี้สามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงิน ในขณะที่ผู้กู้ยืมสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นทางการได้มากกว่า นอกจากนี้ ยังมีสายรัดข้อมือ เสื้อยืด และขวดน้ำสำหรับจักรยานไว้ให้บริการอีกด้วย นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินกับตลาดอาหาร ตลาดน้ำ การแสดงแบบดั้งเดิม และซื้อตั๋วจับรางวัล รายได้จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล

นอกจากยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ ความเคารพ การทำความดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้ว เราทุกคนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือรัฐบาลได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างศึกษามาตรการและกำลังหารือรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวเพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างเหมาะสม รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายได้ดีขึ้นและให้บริการประชาชนได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น พระราชบัญญัตินี้เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำธุรกรรมของรัฐบาล และเพื่อเพิ่มความไว้วางใจจากภาคเอกชนเมื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

สังเกตได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่มุ่งสู่การเติบโตที่สมดุลโดยอาศัยการพัฒนาจากภายในและจากการสั่งสมความรู้ แรงผลักดันหลักเน้นการพัฒนาจากภายใน การป้องกันตนเอง การอนุรักษ์ ความระมัดระวัง และการกลั่นกรอง ซึ่งเรียกร้องให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และความห่วงใยต่อผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วม 17 รายจากองค์กรภาครัฐในการพัฒนาการเกษตรจาก sixteen ประเทศเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนี้อย่างแข็งขัน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง ความต้องการของตลาด และการเชื่อมโยงตลาด ในแต่ละส่วน เนื้อหาของหลักสูตรอิงจากประสบการณ์จริงและงานนี้ดำเนินการโดยนักวิจัยของ MFU ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงรายและที่อื่นๆ เอกสารเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับศักยภาพของ SEP เป้าหมายหลัก เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระดับสากล ทั้งในด้านหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ในบริบทต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมคาดว่าจะสามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศบ้านเกิดของตนได้ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ได้กับทุกระดับ สาขา และภาคส่วนของเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงภาคเกษตรกรรมหรือภาคชนบท หรือแม้แต่ภาคการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และภาคการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยใช้หลักการที่คล้ายกันโดยเน้นความพอประมาณในการปฏิบัติงาน ความสมเหตุสมผล และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อตนเองและสังคม ล่าสุด ธนาคารร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดค่ายเรียนรู้นำเสนอผลงานโครงการ Say No to Plastics และจัดกิจกรรมอำลาออนไลน์แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับค่าย

แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นภาคการเกษตรและทรัพยากรน้ำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะอย่างแท้จริงและบูรณาการแผนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด สหประชาชาติยังได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการที่จะบรรลุภายในปี 2573 โดยเห็นพ้องกันว่าแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญานั้นสอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้น บ้านคงปอสร้างขึ้นบนที่ดินของอมรินทร์ เสนเสถียร ซึ่งเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ก่อตั้งโดยรัชกาลที่ 9 ผู้เข้าชมสามารถเห็นด้วยตาตนเองได้ฟรีว่าพื้นที่ three.5 ไร่แบ่งออกเป็นสระน้ำ ทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และพื้นที่อยู่อาศัย ทางศูนย์ยังมีกิจกรรมทางการเกษตรสำหรับผู้มาเยือนอีกด้วย ในพระราชดำรัสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยว่าการพัฒนาสมัยใหม่ที่เน้นเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤติได้ในที่สุด ดังนั้นเขาจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้าง ‘รากฐานที่ดีและมั่นคง’ ก่อนที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไป หมายความว่าแทนที่จะให้ความสำคัญกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก่อนการพัฒนา ควรสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานขึ้นมาเป็นอันดับแรก กล่าวคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีเงินพอเลี้ยงชีพก่อน นี่เป็นวิธีการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจโดยรวมและเสถียรภาพของประเทศก่อนที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นวิธีการพัฒนาบนพื้นฐานความพอประมาณ ความรอบคอบ และภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรที่จะนำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิต ที่สำคัญสิ่งที่หายไปคือความสามารถของประชาชนในการพึ่งพาตนเอง ดำเนินชีวิต และไล่ตามโชคชะตาอย่างมีศักดิ์ศรี สำหรับประเทศไทย วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ถือเป็นบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการเติบโตที่ไม่สมดุลและไม่มั่นคง ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเศรษฐกิจต้องอาศัยเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศและตลาดภายนอกเป็นอย่างมาก

“เวียงจันทน์ค่อนข้างทันสมัย ​​ผู้คนทำงานในฟาร์มน้อยลงและพื้นที่เกษตรกรรมก็ลดลงเช่นกัน” วิธิดา ศิวะเกื้อ เจ้าหน้าที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กล่าวกับ IDN ศูนย์การเรียนรู้มีสถานีการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชผลทางการเกษตรแบบออร์แกนิก เพาะเลี้ยงปลา และดำเนินการเลี้ยงสัตว์ การพึ่งพาตนเองทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการผลิตที่จำกัด การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ขาดแคลนและจำเป็น การผลิตควรมุ่งเป้าไปที่การบริโภคส่วนบุคคล ห้ามใช้เกินความจำเป็นหรือสามารถจ่ายได้ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานจากพระองค์จึงทรงเป็นแนวทางให้คนไทยรอดพ้นวิกฤติ เขาเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องในสุนทรพจน์หลายเรื่องของเขา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคำนี้ได้รับความนิยมและถูกมองว่าเป็นกรอบการพัฒนาทางเลือกสำหรับประเทศไทยในอนาคต

“ทุกสิ่งที่ผู้คนทำย่อมมีความเสี่ยง และทุกย่างก้าวในชีวิตย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้น ความรอบคอบ การวางแผนที่ดี และการเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ สุดท้ายนี้ ความซื่อสัตย์และมีหลักจริยธรรมที่เข้มแข็งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง” “ความรอบคอบยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างการวางแผนและการเตรียมการที่ดี เงื่อนไข 2 ประการ คือ ความรู้และหลักศีลธรรมเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และเจ้าของธุรกิจควรมีคุณสมบัติแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและเข้มแข็ง หลักจริยธรรม นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ยึดถือหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ NREM ยังได้มีส่วนร่วมในการประยุกต์แนวทางสหสาขาวิชาชีพผ่านการวิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรและชุมชนในจังหวัดเชียงรายและที่อื่นๆ ด้วยการใช้แนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพนี้ คณะวิทยาศาสตร์และ NREM สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จตามมาตรฐานของตลาดและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองได้

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสอนให้เรามีความขยันหมั่นเพียร ช่วยให้เราบรรลุศักยภาพสูงสุด ช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข” นายชาติชาย กล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่างๆ มากมาย และนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้รับความนิยมและถือเป็นกรอบการพัฒนาทางเลือกของประเทศ แต่เขาแย้งว่าเป็นการผลิตโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ซึ่งจะช่วยดึงประเทศไทยออกจากวิกฤติ ประชาชนควรผลิตให้เพียงพอสำหรับการบริโภคของตนเองก่อน แล้วจึงค่อยขายส่วนที่เหลือ เขากล่าว เอกรัฐ หรือ เอก อายุ 16 ปี จากอำนาจเจริญ เป็นหนึ่งในผู้นำเยาวชนแกนนำของ CCF ที่ได้รับการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เขากลับมาบ้านและเริ่มโครงการฟาร์มขนาดเล็กที่บ้านอย่างจริงจัง โดยเลี้ยงปลาและไก่ ไก่ผลิตไข่จำนวนมากซึ่งมากเกินพอสำหรับทั้งครอบครัว เขาขายไข่พิเศษเหล่านั้นและนำรายได้พิเศษมาให้ “ช่วงนี้มีโครงการเกิดขึ้นมากมาย มีโรงงานตั้งมากมาย จนคิดว่าไทยจะเป็นเสือตัวเล็กแล้วก็เสือตัวใหญ่ ผู้คนคลั่งไคล้การเป็นเสือ…การเป็นเสือไม่ใช่เรื่องสำคัญ สิ่งสำคัญสำหรับเราคือการมีเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง มีพอเลี้ยงตัวเอง…” – four ธ.ค. หลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ 3 หลัก คือ มีความพอประมาณ ใช้เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยทั้ง 3 หลักนี้ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ และต้องมีศีลธรรม

ทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุดในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มทฤษฎีนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และสภาวะทางธรรมชาติอื่นๆ ที่ไม่เกิดประสิทธิผล แนวคิดเบื้องหลังเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งสิ้นพระชนม์ในเดือนตุลาคม 2559 จากนั้นแนวคิดเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยผู้มีบทบาทในสังคมไทย ตั้งแต่นักวิชาการไปจนถึงธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่วัดผลได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสวัสดิการของประชากรส่วนใหญ่ (3) โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านปรัชญาในหลวงและกลไกประชารัฐโดยใช้เงินทุนจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เพิ่มเงินช่วยเหลือแต่ละกองทุนสูงสุด 300,000 บาท ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นจริงหากเราไม่เชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค ต้องสร้างการเชื่อมโยงเพื่อระดมแผนงานและโครงการในทุกระดับ ทั้งตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ ตามข้อมูลของ PRD ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงเหนือปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความยั่งยืนให้เป็นเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนา เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้ แนวทางการพัฒนานี้คือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมผ่านวิธีการที่หลากหลายและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการเพาะปลูก การแบ่งปันความรู้ทำให้ผู้คนรู้สึกมีพลังมากขึ้นและสนับสนุนให้พวกเขาเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมพื้นฐานของตน เมื่อคนเปลี่ยน Mindset ก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ พวกเขามีพลังในการตัดสินใจเลือกในชีวิตด้วย

หนังสือและ e-book เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการอ่านที่จะช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ เราต้องปลูกฝังความรักการอ่าน ผมบอกแล้วว่า หนังสือทุกเล่มล้วนมีจิตวิญญาณของผู้เขียน ฉันขอเชิญชวนให้ทุกคนคิดว่าเหตุใดผู้เขียนจึงเขียนหนังสือของตนเอง และถามตัวเองว่าเราจะเขียนข้อความของเราเองอย่างไร นี่เป็นวิธีการสร้างเหตุผลเชิงหลักการและวิสัยทัศน์ที่ช่วยในการคิดของผู้คน กิจกรรมเหล่านี้เป็นแนวทางใหม่ในความพยายามของเราในการต่อสู้กับการทุจริต รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้และเป็นวาระแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงการขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค สิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายให้กับระบบราชการและการบริหารประเทศ ผมถือว่าเป็นอาชญากรรมทั้งผู้ให้และผู้รับ รัฐบาลชุดนี้ปรารถนาที่จะมอบอำนาจให้ระบบยุติธรรมสามารถทำงานได้โดยปราศจากการแทรกแซง มีการอนุมัติแล้วประมาณ forty seven,000 กองทุน คิดเป็น 71% ของกองทุนเป้าหมายทั้งหมด 37% เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ส่วนที่เหลือเป็นร้านค้าชุมชน น้ำดื่มชุมชน เงินทุนสำหรับเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย และลานตากแห้งทางการเกษตร

เราต้องการเข้าใจความต้องการและปัญหาของผู้คน และนี่คือสาเหตุที่ผมและคณะรัฐมนตรีไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นประจำ เราจะไปเยี่ยมชมชุมชนท้องถิ่นให้มากที่สุด ดร.สุเมธ ขยายแนวคิดเรื่องความพอเพียงว่าหมายถึงการมีความมั่งคั่ง มีทรัพยากรทางกายและทางปัญญาที่เพียงพอ แต่ละบุคคลและองค์กรต้องรู้ขีดจำกัดของตนและไม่เกินขีดจำกัด ทุนและทรัพยากรของแต่ละคนแตกต่างกันไป และความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แม้ว่ากษัตริย์ผู้ล่วงลับไปแล้วจะทรงแนะนำปรัชญานี้เมื่อหลายสิบปีก่อน แต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของมันอย่างถ่องแท้ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิด โพสต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์บล็อกโดยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในหลักสูตร MBA ของ Presidio Graduate School สามารถติดตามได้ที่นี่ครับ บทความนี้จัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสื่อร่วมระหว่าง The Non-profit International Press Syndicate Group และ Soka Gakkai International ในสถานะที่ปรึกษากับ ECOSOC เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2023 “ประเทศไทยเคยเป็นประเทศผู้รับ เราได้เรียนรู้มากมายจากการได้รับความช่วยเหลือและความรู้ในการพัฒนาจากประเทศอื่น ๆ และปรับให้เข้ากับบริบทของไทย ค่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2506 เราหันไปสู่ประเทศแห่งการให้ (อะไร) ที่เราพัฒนาเก่ง (เรา) สามารถส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้” เธอบอกกับ IDN ด้วยสายตาที่สดใสของเธอ สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จในการได้รับผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากการปฏิบัติปรัชญา เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เขากล่าวเสริม เขากล่าวว่านักเศรษฐศาสตร์หัวก้าวหน้าอาจมองว่าแนวคิดของเขาในการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นล้าสมัย เนื่องจากประเทศนี้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจการค้าอยู่แล้ว บทนี้แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับแนวคิดพื้นฐานและหลักการของ SEP และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงขั้นสุดท้ายสำหรับบทต่างๆ ที่ตามมาในหนังสือเล่มนี้ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเกษตรกรรมและชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีแผนพัฒนา 4 หัวข้อ ได้แก่ การท่องเที่ยว การเกษตร อาชีพเสริม และสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ความคิดริเริ่มนี้ กำลังดำเนินการ four โครงการ ได้แก่ การจัดการน้ำ การจัดสรรที่ดิน การเลี้ยงปศุสัตว์ และการแปรรูปทางการเกษตร โครงการต้นแบบ ได้แก่ การเลี้ยงผึ้งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ชุมชนฉลุง จังหวัดสตูล ซึ่งสร้างรายได้ 665,000 บาทต่อปี และอีก 6 อำเภอจะตามมา โครงการที่ 2 การผลิตยาฆ่าแมลงจุลินทรีย์ที่ชุมชนบ้านเก่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ ลดต้นทุนการผลิตได้ 4,000 ถึง three,000 บาทต่อไร่ ดังนั้นกลไกในการขับเคลื่อนการรณรงค์ไทยนิยม ยั่งยืน จึงต้องอาศัยความร่วมมือทุกระดับ ในระดับชุมชนจะต้องมีทีมงาน ได้แก่ ทีมสนับสนุนบัตรสวัสดิการสังคม ทีมแพทย์ประชารัฐ ทีมเกษตร คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปรัชญานี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยจะเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการจัดการระดับชาติใหม่ โดยอิงตามเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต และความยั่งยืน PRD กล่าวในการแถลงข่าว การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษา รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการเยี่ยมชมโครงการ จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เอกสารและการสังเกตระหว่างการเยี่ยมชมการศึกษา และบันทึกข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์และถอดเสียงเป็นภาษาไทย จากนั้นนำข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อยืนยันกรณีที่โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้น

จะเห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ระบบ e-GP เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน นอกจากนี้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจกับภาครัฐที่ใช้ระบบเพิ่มขึ้น 18% ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ใช้งานระบบมากถึง 250,000 ราย ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลภายใต้แนวคิด “วิ่งคนดี 2561” โดยผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการส่งเสริมการไม่คอร์รัปชั่นโดยสนับสนุนการทำความดีและความซื่อสัตย์ ในปีที่ผ่านมา ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ a hundred and twenty จาก 180 ประเทศยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 จุด กระตุ้นให้ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเพื่อออกมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น พลเมืองที่เคารพ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. ผมขอความร่วมมือแจ้งหลักฐานผ่านช่องทางต่างๆ เกษตรกรต้องรู้จักช่องทางในการเข้าโครงการภาครัฐ เราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นเราจะพลาดโอกาสและการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือหลายประการ ขึ้นอยู่กับเราที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเหล่านี้ทั้งหมด โครงการชลประทานเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา และบำรุงรักษาระบบชลประทาน 140 ระบบ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประมาณ 16,000 บาทต่อคน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหลายครั้ง และนับแต่นั้นมาก็ได้รับสกุลเงินและถือเป็นกรอบการพัฒนาทางเลือกของประเทศ แม้แต่องค์การสหประชาชาติยังยอมรับว่าความพอเพียงทางเศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สอดคล้องและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยใช้จังหวัดเชียงรายเป็นกรณีศึกษา หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและความรู้เชิงปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติงาน SEP สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้รับทักษะและชุดเครื่องมือในการพัฒนาโมเดลธุรกิจ ตลอดจนการจัดระเบียบและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานและส่งมอบคุณค่าไปยังส่วนที่ถูกต้องของตลาด แนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิผลและปฏิบัติได้จริงในการบรรลุ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ มากมาย 2549 โคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้ถวายรางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์ครั้งแรกของสหประชาชาติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อยกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์และการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพระองค์ในการช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ผู้มีบทบาทอื่นๆ ในสังคมก็ต้องเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมแนวคิดนี้ นายชาติชาย กล่าว

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมและเลือกซื้อของตามร้านค้าพระราชดำริ เช่น ร้าน 904 อาสา จำหน่ายของที่ระลึกปีใหม่ เช่น การ์ดอวยพร และภาพวาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอยัล พลาซา จะกลายเป็นโซนนิทรรศการและกิจกรรมให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน นิทรรศการจะนำเสนอช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ผู้เยี่ยมชมยังจะได้เห็นพันธุ์ไม้นานาชนิด งานศิลปะและประติมากรรมที่สวยงาม ศาลาไอศวรรย์ทิพยอาสนะ เรือพระราชพิธี และบ้านสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อสืบสานประเพณีนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อความสุขของปวงชนชาวไทย ได้ทรงริเริ่มจัดเทศกาลฤดูหนาวขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสถึงบรรยากาศเทศกาลฤดูหนาวที่จัดขึ้นในอดีต และสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรักคลายความหนาว” (ความรักความอบอุ่นปลายฤดูหนาว) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้รอยยิ้มและความสุขแบบเดียวกันก็ยังคงอยู่ ฉันต้องการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่คุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มจัดเทศกาลฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหาทุนสร้างวัดเบญจมบพิตร มีแผงลอยและร้านค้าของสมาชิกราชวงศ์ ข้าราชการ และบริษัทต่างๆ พร้อมด้วยการแสดงแบบดั้งเดิม เช่น โขนและละคร เพื่อสนองความปรารถนาให้คนไทยได้ใกล้ชิดพระองค์และพระราชวงศ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดบูธภาพถ่ายเพื่อทรงถ่ายภาพพระราชวงศ์ ข้าราชการ และผู้มาเยือนชาวต่างประเทศ สะท้อนถึงความ ความผูกพันระหว่างคนไทยกับสถาบันกษัตริย์ ทั้งหมดนี้ทำให้เทศกาลฤดูหนาวเต็มไปด้วยความสุขและความสุข โดยธรรมชาติแล้วคนไทยมีความใจบุญ นอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ว คนไทยยังมักมีส่วนร่วมในงานกาชาดและเทศกาลฤดูหนาวอีกด้วย พวกเราหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเทศกาลฤดูหนาวที่จัดขึ้นในอดีตกับงานอุ่นไอรักมีความเชื่อมโยงกัน

รายได้เฉลี่ยหลังการสนับสนุนต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 214% ขยายระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 28 ไร่ เป็น 35 ไร่ (เพิ่มขึ้น 7 ไร่) สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ได้เพิ่มระยะเวลาการทำฟาร์มจาก 8 เดือนต่อปีเป็นทั้งปี นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของ PRD เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข้อความแห่งปรัชญานี้ไปยังผู้ชมต่างประเทศในวงกว้าง อีกทั้งยังสำรวจคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตพื้นบ้านของไทยในภูมิภาคต่างๆ ของมณฑล “เราทุกคนควรดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ สติปัญญา และศีลธรรม เพื่อสร้างความสมดุลและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง ในรูปแบบคุณค่าทางสังคม วัตถุนิยม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม” บางคนอาจมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของความยั่งยืนและการกลั่นกรอง แนวคิดนี้รองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงและสร้างความยืดหยุ่นทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยรวมแล้ว หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวถือเป็นทรัพยากรอันมหาศาลสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเชื่อมโยงตลาดเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

28 มิถุนายน 2566 (IDN) — ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไทยถึงจุดสูงสุดในปี 2540 คำว่า “เศรษฐศาสตร์พอเพียง” มีความโดดเด่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตรัสกับประชาชนของพระองค์ว่า แทนที่จะสร้างโรงงานให้กลายเป็นเสือเอเชียอีกตัวหนึ่ง สิ่งสำคัญสำหรับคนไทยคือการมีเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อนุญาต และผู้มีส่วนร่วม สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์สำหรับการขุดข้อความและข้อมูล การฝึกอบรม AI และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน สำหรับเนื้อหาการเข้าถึงแบบเปิดทั้งหมด จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดการอนุญาตสิทธิ์ของ Creative Commons เขากล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ทฤษฎีใหม่” ที่นำเสนอแนวทางสำหรับครอบครัวและชุมชนให้พึ่งตนเองและพึ่งพาตนเองได้ ชาติชาย ณ เชียงใหม่ อาจารย์ประจำโรงเรียนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่า ปรัชญายังต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและคุณธรรมทางศีลธรรมด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตรัสว่า การที่ประเทศไทยจะกลายเป็นเสือเศรษฐกิจนั้นไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือคนไทยควรมีชีวิตที่มีพอกินเพื่อเลี้ยงตัวเองทางการเงิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นหนึ่งในมรดกที่มีชื่อเสียงและยั่งยืนที่สุดของพระองค์

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวก่อนดำเนินการธุรกรรมใดๆ รับทราบข้อมูลก่อนใครด้วยบริการข่าวสารทางอีเมลจากสำนักงานคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ ส่วนที่เหลืออีก 30% จัดสรรไว้สำหรับการเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนเพื่อการบริโภคประจำวันของครอบครัวตลอดทั้งปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 700,000 ราย รัฐบาลจึงสั่งให้ทุกกระทรวงทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีแผนงาน 3 แผน 1. แผนแรกสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมายของเราสำหรับแผนนี้คือผู้ถือบัตรสวัสดิการสังคมจำนวน thirteen ล้านคน ซึ่งรวมถึงผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในเรื่องนี้ ฉันได้รับคำขอมากกว่า 700,000 คำขอ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานซึ่งคิดเป็น 52% ของคำขอทั้งหมด การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาชีวิต เกษตรกรรม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข

“เราต้องถามตัวเองว่าเราได้ดำเนินการภายในปี 2566 หรือไม่ โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ” เราเชื่อในการไหลของข้อมูลอย่างเสรี เผยแพร่บทความของเราซ้ำได้ฟรี ทางออนไลน์หรือในสิ่งพิมพ์ ภายใต้ Creative Commons Attribution 4.zero International ยกเว้นบทความที่เผยแพร่ซ้ำโดยได้รับอนุญาต ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการขนาดใหญ่เพื่อผลักดันให้ปรัชญานำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ เขากล่าวเพียงว่าภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากระบบราชการมีระเบียบสีแดง

“เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการมีเงินพอเลี้ยงตัวเอง” เขากล่าว[1] ตั้งแต่นั้นมา ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจนี้ได้ถูกนำไปใช้ในหมู่บ้านไทยกว่า 23,000 แห่ง ขณะนี้กำลังสร้างชื่อเสียงในประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาว แนวคิดเหล่านี้แตกต่างโดยตรงกับแนวคิดหลักของธุรกิจ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคนจำนวนน้อย (ผู้ถือหุ้น) แทนที่จะเป็นคนจำนวนมาก หัวใจหลักของ SEP คือแนวคิดเรื่องผลประโยชน์ระยะยาวและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว แทนที่จะเป็นกำไรระยะสั้น เศรษฐกิจพอเพียงก็คล้ายคลึงกับเศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ แต่เป็นเวทีสำหรับกฎเกณฑ์ แนวทาง และทางเลือกที่ดีเพื่อประโยชน์ของทุกคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อว่าหากเกษตรกรดำเนินการด้วยการพิจารณาโดยอาศัยความรู้ถึงความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในอดีต พวกเขาจะเห็นว่ามีความเสี่ยงเพียงใดที่จะรวมทรัพยากรทั้งหมดไว้ในสินค้าดังกล่าวโดยคาดหวังผลกำไรจำนวนมาก และถ้ายึดหลักภูมิคุ้มกันตนเองก็จะเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโดยผลิตให้เพียงพอกินเป็นหลักแล้วคิดจะขายส่วนเกินเท่านั้น โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนจัดค่ายเรียนรู้ ครั้งที่ eight สำหรับนักเรียนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับทุนอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปปฏิบัติจริงในชุมชนและโรงเรียนของตนได้ โดยการทำเช่นนี้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนตามพระราชดำริในอดีตและปัจจุบัน

ในหลาย ๆ ด้าน แนวคิดนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศไทยและทรงตระหนักถึงความยากลำบากที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญ เมื่อพิจารณาในขณะนั้น GDP อยู่ที่ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐต่อหัว เขาให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ทำให้โครงการ SEP เติบโตในหมู่บ้าน 23,000 แห่ง จากประสบการณ์การพัฒนาของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้แสดงถึงส่วนหนึ่งของความพยายามของประเทศไทยในการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความยั่งยืนในประชาคมโลก ดังที่วิธีการและทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำไว้ ไม่มีทางแก้ปัญหาได้แบบใดแบบหนึ่ง แต่เชื่อว่าประสบการณ์ของไทยในการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs นั้น สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศได้อย่างง่ายดาย ความต้องการและลำดับความสำคัญในการพัฒนา การสร้าง “SEP for SDGs Partnership” ถือเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย SDGs ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มสามารถให้การใช้น้ำที่ส่งผ่านระบบท่อไปยังที่ดินมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉลี่ยสามถึงห้าเท่า เนื่องจากในฤดูฝนนอกจากน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วยังมีน้ำเก็บไว้ในบ่อเกษตรกรอีกด้วย ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น น้ำในอ่างเก็บน้ำที่เชื่อมต่อกับสระจะทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการเติมเต็มเท่านั้น ทฤษฎีใหม่เสนอแนะว่าเกษตรกรใช้หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ การคำนึงถึง และภูมิคุ้มกันตนเองในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากจะช่วยปกป้องพวกเขาจากความเสี่ยงและผลกระทบของโลกาภิวัตน์และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อื่นๆ ในการทำการเกษตรของพวกเขา .

“เมล่อนออร์แกนิกเป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ ของเรา และเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้” อนุสรณ์ กล่าวเสริม “เราขายแตงได้ง่ายๆ เพราะคนแถวนี้รู้ดีว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารเคมีและเราจึงประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บของเรา พอขายเมล่อนแล้ว ครูก็จะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายศูนย์ฯ นี่แหละค่ะ ที่ฉันเข้าใจ SEP ,” เขาพูดว่า. “เรายังได้เรียนรู้ว่า SEP ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการผลิตการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการหาหนทางในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถขายออกสู่ตลาดได้กว้างขึ้น” จิตตโกณกล่าวเสริม “แนวคิดหลักในการทำงานของ SEP คือ ‘เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา’ ดังนั้นก่อนที่เราจะแปลแนวทาง SEP มาเป็นโครงการ เราจึงจัดการประชุมกับประเทศต่างๆ ในอนาคต เพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือประเภทใด เมื่อพบว่าเราได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อรองรับและพัฒนาโครงการกับเรา” นายวิธิดา กล่าว . เพื่อรักษาแรงผลักดันของเกษตรกรรมของลาวและผลิตนักศึกษาเกษตรเพื่อยืดเยื้อสังคมเกษตรกรรม จิตตะโกน สีสานห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรดงคำช้างจึงมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการและสถานที่พื้นฐาน 2 แห่งที่เป็นศูนย์กลางในการใช้งานของ SEP องค์ประกอบทั้งสาม ได้แก่ ความสมเหตุสมผล ความพอประมาณ และความรอบคอบ ทั้งสองสถานที่คือความรู้และคุณธรรม ยูเนสโก (2549) สู่กลยุทธ์ที่ยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รายงานการอภิปรายการประชุมวางแผนการประชุมนานาชาติว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. บ่อน้ำลึกประมาณสี่เมตรกักเก็บน้ำฝนได้มากถึง 19,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับการเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปี บ่ออาจสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสัตว์น้ำและพืชพรรณด้วย ทรงเห็นภูมิประเทศที่แห้งแล้งและความทุกข์ยากของราษฎรทั่วทุกมุมของประเทศไทย ทรงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน และราษฎรส่วนใหญ่ในชนบทเป็นเกษตรกร ตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนและศึกษาวิถีชีวิตของพสกนิกรในทุกภาคทั่วประเทศ

“เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าต้องประหยัดหรือรัดเข็มขัดตลอดเวลา คุณสามารถดื่มด่ำกับความฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตราบเท่าที่คุณใช้จ่ายตามรายจ่าย บุคคลต้องมีความพอประมาณและต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว” เขากล่าว โดยเสนอแนวทางสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอก จันทรรักษ์ หรือ แบ้แบ้ อายุ 14 ปี ผู้นำเด็กกะเหรี่ยง CCF เธอชอบชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ CCF จัดขึ้น เมื่อสองปีก่อน เธอได้รับลูกเป็ดจาก CCF จำนวน 4 ตัว แต่มีลูกเป็ดสองตัวที่เสียชีวิตในสัปดาห์แรก เธอก็ระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากบ้านของเธอไม่มีสระน้ำ เธอจึงนำแอ่งเก่าที่ชำรุดมาซ่อมหลุมและสร้างสระน้ำเล็กๆ สำหรับเป็ดของเธอ ในด้านอาหาร เป็ดที่เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะเลี้ยงเอง ผู้ใช้ไซต์ได้รับการสนับสนุนให้ทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา และแบ่งปันผลการวิจัยนั้นกับทีมงานของเรา ติดต่อเรา เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของไซต์เพิ่มเติม การใช้สิ่งทอท้องถิ่นแบบประยุกต์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย วารสารวิจัยวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ, 47-55.

เรามีการปรับปรุงและปรับปรุงมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกอย่างจะต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เมื่อตรวจพบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การสอบสวนจะต้องกระทำตามกฎหมาย ในหลายกรณีมีการร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดีย สิ่งนี้อาจไม่ได้ผลอย่างที่หลายคนคาดหวังเนื่องจากการร้องเรียนควรดำเนินการผ่านช่องทาง (กฎหมาย) นี่คือช่องทางที่ถูกต้อง ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้คนทั่วประเทศรู้ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ตั้งแต่ตัวเราเอง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,300 คน ในปีนี้ รัฐบาลได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชนและกลุ่มสังคมในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลของประเทศไทยในวันที่ 7 ธันวาคม รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและมีจุดยืนต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน สำหรับประเทศไทย เราได้รณรงค์และใช้มาตรการต่างๆ โดยเริ่มจากการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับผลที่ตามมาและกระตุ้นให้พวกเขาไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน เพราะจะเพิ่มความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคม แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าธนาคารทางการเงิน แต่ก็จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของผู้ให้กู้นอกระบบอย่างแน่นอน การขอสินเชื่อจะเป็นเรื่องง่าย และจะมีการเสนอสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและเงินที่ผู้กู้จะต้องจ่าย

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้เติบโตไปพร้อมกับการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำแก่เยาวชนในการเผยแพร่และน้อมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังคุณค่าของ 3 เสาหลักที่รวมชาติเป็นหนึ่งเดียว การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอประมาณและความยั่งยืนสามารถบรรเทาความไม่พอใจในการผลิตเบียร์บางส่วนในโลกได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศที่โดดเด่นที่สุดของไทยกล่าว ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศอย่างยั่งยืน รัฐบาลมีมาตรการอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกัน การให้ความรู้ การแก้ไข (ปัญหา) และการลงโทษผู้กระทำความผิด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับผู้ที่เป็นรากฐานของประเทศให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าของประเทศไม่เป็นภาระ ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันเป็นแนวหน้าในความพยายามขจัดหนี้นอกระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แม้ว่าการช่วยผู้กู้ไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้อาจเป็นงานที่ต้องทำ แต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วยการควบคุมการจัดหาเงินทุนนอกระบบและนำเจ้าหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนทั้งหมดเข้าสู่ระบบ ด้วยวิธีนี้ เราทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือกมากขึ้นและเข้าถึงสินเชื่อทางการเงินได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยขจัดปัญหาหนี้นอกระบบออกไปจากสังคม กระทรวงการคลังจึงเปิดไฟเขียวให้ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “พิโก ไฟแนนซ์” หรือสินเชื่อระดับจังหวัด

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่มุ่งสู่การเติบโตที่สมดุลบนพื้นฐานการพัฒนาจากภายในและจากการสั่งสมความรู้ แรงผลักดันหลักเน้นการพัฒนาจากภายใน การป้องกันตนเอง การอนุรักษ์ ความระมัดระวัง และการกลั่นกรอง ซึ่งเรียกร้องให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และความห่วงใยต่อผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้มีส่วนทำให้เกิดแนวทางการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่ความสำเร็จของโครงการไม่เพียงแต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้มีส่วนร่วมในการสนทนาสามารถแบ่งปันปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขสำหรับตนเองและกันและกัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) นำเสนอภายใต้ฉากหลังของการเดินขบวนกึ่งสำนึกของมวลมนุษยชาติมุ่งสู่อนาคตที่ไม่ยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทย ในเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แท้จริงแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่ทุกคนนำไปประยุกต์และนำไปปฏิบัติ เพราะเป้าหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การวางแผนการเงิน เราสามารถวางแผนการเงินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ เพราะ “เงินคือทรัพยากรอย่างหนึ่ง” ที่เราต้องจัดสรรให้เพียงพอสำหรับปัจจุบันและอนาคต การวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องของความสมดุลทางการเงิน เพื่อให้มีเงินใช้ทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ เพื่อการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเพื่อเป้าหมายระยะยาวและการเกษียณอายุที่มั่นคง เราสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนทางการเงินได้ดังนี้ วัตถุประสงค์ของรหัสเอกสารนี้เพื่อตรวจสอบการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำเร็จโดยการทำให้ผู้คนสามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้สูญเสียไปจากการทำงานหนักเกินไปของระบบนิเวศในท้องถิ่น ความยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนและความต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของตน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกรณีศึกษา ประเทศไทยให้ความสำคัญกับปรัชญาเศรษฐศาสตร์ใหม่นี้ในฐานะเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในการจัดการระบบทุนนิยมอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะที่สอดคล้องและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ในการทำเช่นนั้น ประเทศไทยหวังว่าแนวทางนี้จะส่งเสริมความรับผิดชอบและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนและชุมชนของพวกเขา ที่สำคัญกว่านั้น เป้าหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจไม่เพียงแค่ใช้ GDP เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและความยากจนด้วย ปรัชญานี้คาดว่าจะช่วยป้องกันการล่มสลายทางเศรษฐกิจอีกครั้งเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 และเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้สูงขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก (1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นตามโครงการไทยนิยมยูงยืน (ให้หมู่บ้านละ 200,000 บาท) โดยสภาหมู่บ้านจะนำเสนอ ปัญหาที่ระบุในเวทีท้องถิ่นเพื่อดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ มีโครงการรวมกว่า ninety two,000 โครงการ แบ่งเป็นโครงการสาธารณูปโภค 72% รองลงมาคือกิจกรรมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ 16%

30% ที่สามใช้เพื่อปลูกพืชไร่และต้นไม้สวนผลไม้ (ไม้ผล, ไม้ยืนต้น, ต้นไม้ที่ไม้สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป, สำหรับฟืน, หรือสำหรับการก่อสร้าง, พืชไร่, ผักและสมุนไพร) กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนตลอดจนสมาชิกในชุมชน เกษตรกรต้องร่วมมือในการผลิตพืชผล เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การจัดหาพันธุ์พืช ปุ๋ย น้ำประปา ฯลฯ เพื่อการเพาะปลูก สำหรับผู้ที่จะเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวควรวางแผนล่วงหน้าว่าทั้งคนขับและรถอยู่ในสภาพดี ทำความคุ้นเคยกับเส้นทาง พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทาง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมเดินทาง สุดท้ายในช่วงปีใหม่รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการจับจ่ายระดับชาติโดยนำมาตรการจูงใจทางภาษีมาใช้ในการซื้อสินค้าจำเป็น นโยบายนี้เคยถูกนำมาใช้ในปีก่อนๆ ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีรายได้ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อการลดหย่อนภาษี

ในกรณีที่เกษตรกรใช้น้ำเป็นจำนวนมากและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) ไม่เพียงพอ อาจลำเลียงน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (อ่างเก็บน้ำใหญ่) ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) ซึ่งจะช่วยเติมปริมาณน้ำในบ่อเกษตรกรโดยไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ ดังที่เห็นในรูป วงกลมเล็กๆ คือสระน้ำที่ชาวนาขุดไว้ตามทฤษฎีใหม่ เมื่อน้ำขาดแคลนในฤดูแล้งก็สามารถตักน้ำจากบ่อเหล่านี้มาใช้ได้ หากน้ำในบ่อไม่เพียงพอก็สามารถรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) จากจุดวางท่อส่งน้ำไปยังบ่อที่ขุดในแต่ละแปลง ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี หลังจากระยะที่ 2 เกษตรกรควรเข้าสู่ระยะที่ 3 โดยติดต่อกับธนาคารหรือบริษัทเอกชนเพื่อหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือในการลงทุนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีนี้ทั้งเกษตรกรและธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันดังนี้ ในแต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จำเป็น เช่น ศูนย์สุขภาพเมื่อเจ็บป่วยหรือกองทุนที่ให้สินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมในชุมชน 30% แรกกำหนดให้เป็นบ่อเก็บน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ส่วนช่วงฤดูแล้งจะทำหน้าที่จัดหาน้ำเพื่อปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเข้าใจสังคมไทยอย่างรอบด้าน ดังนั้นในการริเริ่มหรือให้คำแนะนำ เขาจะคำนึงถึงวิถีชีวิตและบรรทัดฐานทางสังคมของประชาชนด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในที่อาจขัดขวางการดำเนินการ

เป้าหมายสูงสุดของ SEP คือการกำจัดความยากจนและลดความไม่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นแนวทางในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถแบ่งปันกับประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ SEP โดยมีความร่วมมือหลายประการที่ได้รับการส่งเสริม โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา กล่าวโดยสรุป ถ้าเราดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงย่อมตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ บนพื้นฐานความสมเหตุสมผลและมีภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวทางการดำรงชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและหลังจากเน้นการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและยั่งยืนภายใต้โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับคนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับรัฐ หนึ่งในนั้นคือปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มทร.ธัญบุรี ร่วมกับมูลนิธิรากแก้วจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาวิถีชีวิต ข้อมูลข่าวสาร และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โปรแกรมที่ดูแลโดยนักเรียน นอกจากแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยังได้จัดทำแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในระดับนโยบายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่1.

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดอยู่เสมอ คนเราสามารถดื่มด่ำกับความฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราว โดยมีเงื่อนไขว่าอยู่ในความสามารถของเขาที่จะทำเช่นนั้นได้ แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมักจะใช้จ่ายเกินความจำเป็น เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ โดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศจึงควรให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเกษตรและเสถียรภาพทางอาหารเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว ความรู้ประกอบด้วยความรู้รอบด้านในสาขาที่เกี่ยวข้อง และความรอบคอบในการนำความรู้นี้มาพิจารณาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาขา เพื่อนำไปใช้ช่วยในการวางแผนและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาการคอร์รัปชั่นในประเทศซึ่งเป็นปัญหาที่มีมายาวนานคือผู้คน เราทุกคนคือกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชั่นในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

หนึ่งในแนวทางดังกล่าวอาจเป็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวข้อในงานเลี้ยงอาหารกลางวันของผู้กำหนดนโยบาย Friends of Europe ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการกลั่นกรองและการพัฒนาจากภายใน และนำไปใช้กับสาขาต่างๆ รวมถึงการเงินและการค้า แต่ความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดคือการพัฒนาชนบท โดยส่งเสริมการมุ่งเน้นไปที่การเกษตรกรรมขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และการใช้น้ำอย่างยั่งยืน (2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและโอทอป นอกจากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 32,000 รายการ ซึ่งประกอบด้วยอาหาร ของที่ระลึก เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สมุนไพรและเครื่องดื่มแล้ว โครงการยังพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว และส่งเสริมตลาดชุมชนสำหรับ การท่องเที่ยว “ในแต่ละปี เรามีผู้เข้าชมจำนวนมากจากองค์กรพัฒนาต่างๆ ขณะนี้เรากำลังทำงานร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) ในการฝึกอบรมด้านการตลาดสำหรับครูของเรา หลังจากการฝึกอบรม เราหวังว่าจะทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราทางออนไลน์ และเรายังติดต่อกับธนาคารโลกด้วย เพื่อเป็นทุนสร้างแผงขายหน้าศูนย์ และในปี 2568 เราจะเปิดศูนย์รับนักท่องเที่ยว ทำทั้งหมดนี้ ศูนย์และชีวิตของเราจะยั่งยืน” จิตตะโกน กล่าว สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งส่งเสริมหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 กล่าวว่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการปลุกเร้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทบทวนวิธีคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและดำเนินแนวทางที่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้น . ก่อนเกิดวิกฤติ ประเทศไทยได้นำแนวทางการพัฒนากระแสหลักมาใช้โดยมุ่งเป้าไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง ประเทศดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นตลาดและการส่งออกอย่างจริงจังเพื่อเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) ตามรอยฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน หรือที่เรียกว่าเสือสี่ตัวแห่งเอเชีย

เขากล่าวว่าปรัชญานี้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง โดยการวางแผนทางการเงินทั้งหมดข้างต้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และคุณธรรม เป็นหลักพื้นฐานในการตัดสินใจ รวมถึงความซื่อสัตย์ ความอดทน ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่จนเกินไป ปรัชญาของกษัตริย์ผู้ล่วงลับไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำให้อาณาจักรเป็น ‘เสือ’ แต่มุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้คนดำรงชีพได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในมรดกที่มีชื่อเสียงและยั่งยืนที่สุดของพระองค์ Project MUSE ส่งเสริมการสร้างและการเผยแพร่ทรัพยากรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จำเป็นผ่านความร่วมมือกับห้องสมุด ผู้จัดพิมพ์ และนักวิชาการทั่วโลก Project MUSE สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุด โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักวิชาการและนักวิชาการที่ได้รับความไว้วางใจ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เกิดขึ้นเพื่อเผชิญกับวิกฤติทางการเงิน (ของไทย) ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 และรัฐบาลไทยได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และต่อมาได้รวมอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่นั้นมา” วิธิดาอธิบาย

เศรษฐกิจเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของเรา ตั้งแต่การตัดสินใจซื้อที่เราทำไปจนถึงสถาบันภาครัฐและเอกชนที่เราสนับสนุน โดยจะกำหนดว่าประเทศและประชาชนมีความมั่งคั่งเพียงใด และกลายเป็นปัจจัยกำหนดในการประเมินคุณภาพชีวิต ในทางกลับกัน เมื่อเศรษฐกิจถดถอย มันจะนำความหายนะมหาศาลมาสู่เรา และแย่งชิงความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองไปจากประชาชน เมื่อเศรษฐกิจหยุดเติบโต ไม่ใช่เรื่องง่ายหรืออาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำเศรษฐกิจกลับคืนสู่สภาพที่เคยเป็น สมมติว่าเราโชคดีที่ได้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการล่มสลายจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต? อาจถึงเวลาแล้วที่เราไม่ต้องพึ่งพาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเดิมๆ มากนัก แต่ให้เริ่มมองหากลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแทน เศรษฐกิจพอเพียงอาจเป็นทางออกที่ดีกว่าสำหรับมนุษยชาติในการดำเนินการและปรับปรุง 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มโครงการตามพระราชดำริหลายโครงการเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเองและยั่งยืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนยากจนในชนบท แต่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักศึกษาในพิธีรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 โครงการ “สตาร์ทอัพเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการสร้างนักธุรกิจรุ่นเยาว์โดยพัฒนาทักษะทางการเกษตรให้กับเยาวชนให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และให้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ในหมู่บ้านของตนเพื่อเป็น สถานที่แบ่งปันองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้กับเพื่อนฝูงและคนอื่นๆ ในชุมชนที่มีปรัชญาพอเพียง จากโครงการนี้ เรายังหวังให้เยาวชนของเราได้แสดงออกในที่สาธารณะถึงการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด มีความสุขในสิ่งที่ตนมี และมีความรู้ในมาตรฐานทางศีลธรรม เพื่อให้ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต

More Details